Telefon 70141420 salg@kortshop.no
HANDLEKURV (0)
Handlekurven er tom

Infosenter
   Handlehjelp
   Levering
   Angrerett
   Sikkerhet
   Betaling
   Papir
>  Betingelser
   Annet
   Konvolutter

1. Produktkvalitet

Våre kort er trykket med profesjonelt, digitalt utstyr på tykt kvalitetspapir. Vi leverer ikke trykk på fotopapir.

Korrektur og forhåndsvisning:

En korrektur/forhåndsvisning på din ordre legges ut på din kontoside/ordre på våre nettsider. Det sendes en e-post og SMS med link til denne når den er klar. Vi produserer din ordre først når den er fullstendig godkjent av deg.

2. Partene

Selger er Kortshop AS, Kanalvegen 17, 6010 Ålesund, salg@kortshop.no, tel. 70 14 14 20, organisasjonsnummer 991 225 951, og betegnes i det følgende som  selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære. Den totale kjøpesummen inkludert frakt fremgår i utsjekken i nettløsningen før kjøper bekrefter bestillingen.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren. Inntil selger har startet behandling av ordren kan den kanselleres uten omkostning for kjøper.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Levering

På produktsiden står det en normal leveringstid for alle produkter. Etter at du har godkjent korrektur på din ordre produserer vi og sender varen i henhold til oppgit produksjonstid. Postgangen kommer i tillegg til oppgitt produksjonstid og er oppgitt i bestillingsløsningen for de ulike fraktmetodene. Varen kan også hentes hos oss i Kanlavegen 17, Ålesund. 

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt varen. 

6. Angrerett

For varer som er bestillt med kundetilpassning gjelder ikke angrerettloven. Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Returkostnadene bæres av forbrukeren (jf. Angrerettloven § 15 første ledd). Se også punktet for korrektur.

7. Betaling

For ordrer med kundetilpasning gjelder betaling med faktura. Faktura til kjøperen blir utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på 10 dager fra mottak. Faktura sendes per e-post, SMS og kan også finnes på din kontoside hos oss. Har du en rabattkode må denne benyttes ved bestilling. Etter at ordren er ekspedert og fakturert vil ikke koden kunne brukes.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

8. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelseheve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

9. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Vi behandler alle klager med den største respekt. 

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

10. Kjøpers plikter

Den som er registrert som kunde hos Kortshop, er ansvarlig for betaling av de ytelser Kortshop leverer i henhold til nærværende vilkår.

Kjøper vil fortsatt være pliktig til å betale for varen selv om pakken/varen ikke hentes. Dette gjelder for alle varer som er kundetilpasset, altså, slike som kortshop ikke kan selge til andre kunder. For varer som kan selges til andre kunder vil det bli fakturert et gebyr for uavhentet vare, samt frakt begge veier, for å dekke våre kostnader i forbindelse med brudd på avtale.

11. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 8 og 9. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

12. Copyright

Alt innhold på disse nettsidene er Kortshops eller underleverandør av nevntes eiendom og er beskyttet etter bl.a. opphavsretts-, markedsførings- og varemerkelovgivningen. Dette innebærer at varemerker, firmanavn, produktnavn, informasjon om produkter, herunder bl.a. omtale av produktene og vekt, bilder/grafikk, design og layout og annet innhold på disse nettsidene under enhver omstendighet ikke kan lastes ned, kopieres eller benyttes på annen måte uten at dette er eksplisitt tillatt etter ufravikelig lovgivning eller etter uttrykkelig skriftlig forhåndssamtykke fra Kortshop.

13. Et par forbehold

- Vi tar forbehold om skrivefeil og eventuelle prisendringer. - Fargen på bildene vil være ulike fra skjerm til skjerm og det kan derfor være noe avvik mellom varen du mottar og bildet på skjermen din.

 envelope image submit button Abonner på nyhetsbrev fra kortshop
kortshop logo
Kontaktinfo

Kortshop AS
Kanalvegen 17
6010 Ålesund
Telefon: 70141420
Epost: salg@kortshop.no

Org.nr.: 991225951MVA

Copyright © 2024 Kortshop All rights reserved Cookie-innstillinger